Зауваження до документу "Перспективний план роботи з кадрового забезпечення діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2023-2027"

Слід конкретизувати дані, що приведені у Таблиці 7. Персоніфікований план підготовки докторів наук, що на сторінці 13 документу дуже проблемний на предмет реалістичності виконання вказаними там науково-педагогічними працівниками у вказані часові рамки зявлених результатів відповідно до вимог яким повинні відповідати дисертації, що подаються у спеціалізовану вчену раду  щодо захисту докторської дисертації. Нагадую, що дані резульатити регламентуються:
- "ПОРЯДКОМ присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук" - доступ до документа https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#n10 
 "Положенняv про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук"  - доступ до документа https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text. 
- Наказом "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"
Звертаю увагу на такі пункти:
- Наявність наукових публікацій за темою докторської дисертації у наукових періодичних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, є обов’язковою;
- основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації.
- не менше ніж три статті, а з 01 вересня 2024 року не менше ніж п’ять статей з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, опублікованих щонайменше у двох різних періодичних виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;
Навіть не дуже скурпульозний аналіз вказує на те, що інформація у Таблиці 7 подана без врахування стану поточних наукових здобутків вказаних там осіб. При проведенні аналізу цієї інформції стає зрозумілим, що вказані вище вимоги не можуть бути виконаними у вказані Таблиці 7 терміни або ж навіть за звітні 4 роки. Тому з метою контролю рекомендую доповнити Таблицю 7 такими пунктами, щодо кожного науково-педагогічного працівника:
- кількість журнальних публікацій, що індексовані у Scopus/Web of Science
- поточний стан виконання докторської дисертації (у відсотках)    
ДокументПерспективний план роботи з кадрового забезпечення діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2023-2027 - наказ №4/7-197 від 24.02.2023
ПІББойко Ігор Володимирович
Emailboyko.i.v.theory@gmail.com
Дата2023-02-18 00:00:00